Business Writing چیست و اصول آن کدام است؟

نوشتن انگلیسی در محیط کسب و کار  Business Writing  یا نوشتن در محیط کسب و کار شامل نوشتن گزارش، تفاهم نامه ، پروپوزال ، business plan ، پرزنتیشن، نامه اداری و ایمیل های کاری است که شما ممکن است روزانه با آن سروکار داشته باشید. اگر نوشته شما متنی روان و …

نشان دادن درجات مختلف عدم قطعیت در نوشتار انگلیسی

نشان دادن درجات مختلف عدم قطعیت در نوشتار انگلیسی یکی از روشهای نشان دادن عدم قطعیت، استفاده از افعال کمکی است. شامل:   would, could, may, should, must, will بسته به اینکه چقدر ازنظرخود مطمئن هستیم می توانیم یکی از این افعال را استفاده کنیم:   موارد کاربرد افعال کمکی وقتی …

اصول کاربرد حروف تعریف در زبان انگلیسی

حروف تعریف (articles) در زبان انگلیسی  در زبان انگلیسی هر اسمی باید با یک حرف تعریف بیاید. حروف تعریف یا articles شامل the, a, an هستند. در مواردی که آن کلمه برای ما شناخته شده است از حرف تعریف the استفاده می کنیم و در غیر اینصورت از a, an …

موارد کاربرد زمان حال و زمان گذشته در نوشتارانگلیسی

موارد کاربرد زمان حال و زمان گذشته در نوشتارانگلیسی زمان حال ساده پرکاربرد ترین زمان در زبان انگلیسی است. در اینجا به بیان موارد کاربردی زمان های حال و گذشته در متن های تخصصی می پردازیم. انتخاب بین زمان حال و زمان گذشته به تفاوت بین اطلاعات خاص و اطلاعات …

نشان دادن زمان آینده در متن انگلیسی

زمان آینده توصیف اتفاقاتی که در آینده خواهد افتاد و برنامه های ما برای آینده در زبان انگلیسی بسیار پیچیده است. یک زمان آینده در انگلیسی وجود ندارد، در عوض می توانیم اشکال مختلفی از افعال را استفاده کنیم تا وقوع کاری در آینده را نشان دهیم. همچنین در نوشتار …

چگونه از حروف ربط برای ارتباط دو جمله انگلیسی استفاده کنیم؟

برای مرتبط کردن دوجمله در انگلیسی از چه ساختارهایی استفاده کنیم؟     برای اینکه ارتباط دو جمله را نشان دهیم می توانیم از حروف ربط استفاده کنیم. ساختارهای جملات مرتبط می تواند به این سه نوع باشد: جملات متوالی : Research grants from the British government are getting scarcer. As …