نظریه تکامل داروین- قسمت آخر : انتخاب طبیعی و تلاش برای بقاء

متن حاضر از کتاب “جادوی واقعیت” نوشته ریچارد داوکینز توسط نگارنده اقتباس و ترجمه شده است. ریچارد داوکینز زیست شناس، فیزیکدان بریتانیائی دارای کرسی استادی در دانشگاه آکسفورد است. او در کتاب جادوی واقعیت با زبان بسیار ساده برخی از قوانین فیزیک را تشریح کرده است. در چندین پست اخیر …

نظریه تکامل داروین – قسمت 3 : جزایر داروین (Darwin Islands)

متن حاضر از کتاب “جادوی واقعیت” نوشته ریچارد داوکینز توسط نگارنده اقتباس و ترجمه شده است. ریچارد داوکینز زیست شناس، فیزیکدان بریتانیائی دارای کرسی استادی در دانشگاه آکسفورد است. او در کتاب جادوی واقعیت با زبان بسیار ساده برخی از قوانین فیزیک را تشریح کرده است. در چندین پست اخیر …

نظریه تکامل داروین- قسمت 2 : چگونه زبان های مختلف در بین مردم شکل گرفت؟

چگونه زبان های مختلف در بین مردم  ایجاد می شوند؟ متن حاضر از کتاب “جادوی واقعیت” نوشته ریچارد داوکینز توسط نگارنده اقتباس و ترجمه شده است. ریچارد داوکینز زیست شناس، فیزیکدان بریتانیائی دارای کرسی استادی در دانشگاه آکسفورد است. او در کتاب جادوی واقعیت با زبان بسیار ساده برخی از …

نظریه تکامل داروین- قسمت 1 : چرا اینهمه گونه های مختلف موجودات زنده وجود دارد؟

پست قبلی مربوط بود به نقدی بر نظریه تکامل. درآنجا دیدیم که این نظریه دیگر جوابگوی مشاهدات اخیر ما درباره حیات نیست. این نظریه چگونگی تشکیل حیات در دوره های اولیه شکل گیری آن را به خوبی توضیح می دهد ولی از توجیه آن در دوران های اخیر عاجز است. …

نقدی بر نظریه تکامل داروین (Evolution) : آیا هر آنچه در مورد این نظریه گفته شده درست است؟

پدیده انتخاب طبیعی (Natural Selection) چگونه تکامل حیات را توضیح می دهد؟   پدیده انتخاب طبیعی نظریه ای است که توسط دانشمند بزرگ انگلیسی چارلز داروین ارائه شده است. چارلز داروین که از او بعنوان بزرگترین دانشمند تمامی اعصار یاد می شود پدیده تکامل از طریق انتخاب طبیعی را عامل …