موارد کاربرد زمان حال و زمان گذشته در نوشتارانگلیسی

موارد کاربرد زمان حال و زمان گذشته در نوشتارانگلیسی زمان حال ساده پرکاربرد ترین زمان در زبان انگلیسی است. در اینجا به بیان موارد کاربردی زمان های حال و گذشته در متن های تخصصی می پردازیم. انتخاب بین زمان حال و زمان گذشته به تفاوت بین اطلاعات خاص و اطلاعات …

نقدی بر نظریه تکامل داروین (Evolution) : آیا هر آنچه در مورد این نظریه گفته شده درست است؟

پدیده انتخاب طبیعی (Natural Selection) چگونه تکامل حیات را توضیح می دهد؟   پدیده انتخاب طبیعی نظریه ای است که توسط دانشمند بزرگ انگلیسی چارلز داروین ارائه شده است. چارلز داروین که از او بعنوان بزرگترین دانشمند تمامی اعصار یاد می شود پدیده تکامل از طریق انتخاب طبیعی را عامل …

آیا در این زمانه پر تغییر می توان از هدف گذاری برای سال نو سخن گفت؟

آیا در این زمانه پر تغییر می توان از هدف گذاری برای سال نو سخن گفت؟ بی گمان سال 96 یکی از پرحادثه ترین و ناپایدارترین سال ها در این چند سال اخیر برای کشورمان ایران بوده است. در این شرایط سخن گفتن از برنامه ریزی برای آینده ، تهیه چک …

نشان دادن زمان آینده در متن انگلیسی

زمان آینده توصیف اتفاقاتی که در آینده خواهد افتاد و برنامه های ما برای آینده در زبان انگلیسی بسیار پیچیده است. یک زمان آینده در انگلیسی وجود ندارد، در عوض می توانیم اشکال مختلفی از افعال را استفاده کنیم تا وقوع کاری در آینده را نشان دهیم. همچنین در نوشتار …

دو مدل ذهنی افراد خیلی موفق  

دو مدل ذهنی افراد خیلی موفق مدل ذهنی افراد بسیارموفق دو تفاوت عمده با مدل ذهنی افراد معمولی دارد. برای رسیدن به مدل ذهنی آنها مقادیر زیادی تمرین لازم است تا بتوانید روش سنتی و عام فکر کردن را تغییر دهید. گاهی باید مدل های ذهنی متعلق به دوران کودکی و جوانی و حتی بزرگسالی را که حاصل آموزش …

چگونه از حروف ربط برای ارتباط دو جمله انگلیسی استفاده کنیم؟

برای مرتبط کردن دوجمله در انگلیسی از چه ساختارهایی استفاده کنیم؟     برای اینکه ارتباط دو جمله را نشان دهیم می توانیم از حروف ربط استفاده کنیم. ساختارهای جملات مرتبط می تواند به این سه نوع باشد: جملات متوالی : Research grants from the British government are getting scarcer. As …