اصول نشانه گذاری (Punctuation) : آپوستروف

آپوستروف های قابل تحمل استعداد سازگارشدن آپوستروف را دست کم نگیرید. او را جدی بگیرید و برای پایان دادن به دردی که او تحمل می کند این 8 قاعده را یاد بگیرید: 1- آپوستروف نشان دهنده مالکیت در  اسم مفرد است:  The boy’s hat درمورد اسم جمعی که با s …